| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Δραστηριότητες 
> Συμβουλευτικές Υπηρεσίες BMS 
   
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες BMS

• Μελέτες και Υπηρεσίες σύνταξης Επενδυτικών Σχεδίων υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα και διαχείρισης των σχετικών έργων, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

• Οικονομοτεχνικές Μελέτες για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον Αναπτυξιακό Νόμο

• Μελέτες οργάνωσης βιομηχανικής παραγωγής και αποθηκών – διανομής

• Τεχνικές και οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων

• Τεχνικοοικονομικές μελέτες βιωσιμότητας, όπως τεχνική αξιολόγηση, μελέτη αναγκών επιχείρησης, μελέτη προγραμματισμού, έρευνα ρυθμιστικής ή κανονιστικής νομοθεσίας και φορέων αδειοδότησης, σύνταξη προϋπολογισμού, διαδικασίες δημοπράτησης και συμβάσεις.

• Συμβουλές κατά την επιλογή οικοπέδου για επένδυση: Επιθεώρηση, εκτίμηση, συγκριτική αξιολόγηση, ανάλυση, σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων προς τον πελάτη. Μία τεχνική έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει, επίσης, τοπογραφική αποτύπωση, γεωτεχνική μελέτη ειδικών συνθηκών υπεδάφους, υποδομές κοινής ωφελείας, επιτρεπόμενες χρήσεις γης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαιτήσεις στάθμευσης, υφιστάμενες ή προτεινόμενες ρυμοτομήσεις.

• Επιθεωρήσεις υφιστάμενων κτιρίων: Επιθεώρηση, σχεδιαστική αποτύπωση, επαλήθευση υφιστάμενων σχεδίων, φωτογράφηση, έλεγχος νομιμότητας σε σχέση με κανονισμούς και υφιστάμενες άδειες, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. Η τεχνική έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει, επίσης και επιθεώρηση δομικών στοιχείων και στοιχείων μηχανολογικού εξοπλισμού, προτάσεις χρήσης, αλλαγής χρήσης, βελτιώσεων, αναδιαρρυθμίσεων, επεκτάσεων και προυπολογισμό προτεινόμενων εργασιών.

• Συμβουλές κατά την προμήθεια κτιρίου ή εξοπλισμού: Συμβουλές σχετικά με την εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας κτιρίου και των διαφόρων τύπων σχετικών συμβάσεων

• Έρευνες Αγοράς

• Στρατηγικές Μελέτες Πληροφορικής και Αξιολόγηση Συστημάτων Πληροφορικής

• Υποστήριξη - Διαχείριση Υλοποίησης Εργων


©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.