| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Ενεργά Προγράμματα 
> Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
   

Προκήρυξη προγράμματος: "Ενίσχυση τηςαυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" [11/2/2016]

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξηπτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων γιατην έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικήςδραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και τηνοργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη τουπρογράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότηταςσυναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Μπορούν να συμμετέχουν

1.    Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,κατά την υποβολή της αίτησης.

2.    Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνίαδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματικήδραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξηγήρατος.

Επιδοτούνται για

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη καιλειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με τηνειδικότητά τους.

 

Επιδοτούνταιμε

  • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
  • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
  • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% τωνεπιλέξιμών δαπανών.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

I.  Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενουκατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακόεισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

II.  Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχειεγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απότην 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολήςθα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής

I.Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακούτόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οιεπιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβήχρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει ταδικαιολογητικά.

II.   Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟεφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης τηςηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.