| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Επιχειρηματικότητα των νέων - Ν.3908/2011 
   
                                                      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝΣΚΟΠΟΣ


Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών. Στο ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2). 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην 5ετία δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων.
 • Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.
 • Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι:
  • Για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
  • Για πολυ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ΣΗΜ: Επισημαίνεται ότι, τα παραπάνω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5), μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.


 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ:

Περιφέρεια

Έτη

(1ο - 3ο)

Έτη

(4ο - 5ο)

Επι

λέον % (*)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία

35%

25%

+5%

Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Αττική

25%

15%

-


ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτέμβρη 2011.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες  γενικές προϋποθέσεις:

 • είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις*,
 • θα προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου το οποίο θα προτείνουν προς αξιολόγηση και ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης
 • έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή να μην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,
 • αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000€ για το τρέχον έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:


Α. Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης:

 • Υπηρεσίες συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (νομικές, διοικητικές, κ.α.) μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως ποσό 30.000 Ευρώ.
 • Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης.
 • Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών (σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού Πάρκου, Ζώνης Καινοτομίας, κ.α.).
 • Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων).
 • Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις).

Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000€ για το τρέχον έτος.

Για να δείτε το σύντομο ενημερωτίκό του ειδικού καθεστώτος "Επιχειρηματικότητα των νέων" πατήστε εδώ.

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.