| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών 
   

Επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα συμβούλων της BMS στο:210 - 9318016

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ:


Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας εταιρειών χερσαίωνεμπορευματικών μεταφορών,
με  στόχο την επίτευξη ποιοτικού μεταφορικούέργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος (μείωση εκπομπής ρύπωνκαι κατανάλωσης) και την οδική ασφάλεια.


Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/4/2012


 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

ο ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 25 έως και 70%, αναλόγως τα είδη δαπανών που θαεπιλέξει ο συμμετέχοντας στο πρόγραμμα και το μέγεθος της επιχείρησης.

-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 180.000€.

-Η ιδία συμμετοχή δεν δύναται να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

-Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις(ΚΑΔ:49.4)

-Νεοσύστατες επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε. ή ΕΠΕπου έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα του μετά τις 31-12-2008

-Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικέςεπιχειρήσεις  υπό τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον ΚΑΔ:49.4

ΣΗΜ: Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις franchising και οι κοινοπραξίες.  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

-Κτιριακές δαπάνες (ανέγερση/διαμόρφωση χώρων συνεργείων,στάθμευσης οχημάτων, αποθήκευσης & συντήρησης)

-Αγορά οικοπέδου

-Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μετασκευή οχήματος,εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια, εξοπλισμός συνεργείου κλπ)

-Αγορά εξοπλισμού πρατηρίου υγρών καυσίμων

-Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας

-Λογισμικά συστήματα

-Αγορά τεχνογνωσίας

-Άϋλες δαπάνες (εκπόνηση μελετών, συστήματα διασφάλισης ποιότηταςκλπ)

-Προβολή - προώθηση (διαφημιστικά φυλλάδια, κατασκευήιστοσελίδας, εταιρική ταυτότητα)

-Λειτουργικά έξοδα (μόνο για τις νέες & υπό σύστασηεπιχειρήσεις)

-Δαπάνες για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, ΒιοτεχνικάΠάρκα

-Δαπάνες ενοικίασης οικοπέδου σε ΒΙΠΕ για ένα έτος

-Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού (για περίοδο 1έτους) .
Για να δείτε το σύντομο ενημερωτικό του προγράμματος πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα συμβούλων της BMS στο :210 - 9318016

ή στείλτε email στο :vzymnis@bms-sa.gr
Υπεύθυνοι προγράμματος: Κανάκη Δέσποινα, Βέρρα Δήμητρα, Ζύμνης Βασίλης.

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.