| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»-Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΞΟΝΑΣ 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα”
Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» - Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και την βελτίωση του καθεστώτος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά ,δηλαδή οριστικοποιούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, από την 18/2/2011 μέχρι την 18/4/2011 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα:


ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

75%

75%

ΟPΕΙΝΕΣ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - NATURA

60%

50%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

50%

40%ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:


50.000 € για οπωροκηπευτικά.
180.000 € για επενδύσεις μηχανολογικό εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών.
200.000 € για επενδύσεις σε ΑΠΕ.
300.000 € για καθετοποίηση παραγωγής - θερμοκήπια.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:α) Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
β) Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση, που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
γ) Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
δ) Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση, που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
ε) Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.
στ) Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα.
ζ) Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας, που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:2.1 Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην ζωική παραγωγή (κτηνοτροφία)

Στην ζωική παραγωγή ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στους κλάδους:
α) της βοοτροφίας,
β)της αιγοπροβατοτροφίας,
γ) της χοιροτροφίας,
δ) της πτηνοτροφίας (όρνιθες – πάπιες – χήνες – γαλοπούλες– φραγκόκοτες – στρουθοκάμηλοι),
ε) των μονόπλων αυτοχθόνων ελληνικών φυλών,
στ) της κονικλοτροφίας,
ζ) της μελισσοκομίας,
η) της σηροτροφίας,
θ) των γουνοφόρων ζώων,
ι) της σαλιγκαροτροφίας,
και κ)των θηραματικών ειδών (αγριογούρουνα – πέρδικες– φασιανοί – ορτύκια – λαγοί).


και για τις ενέργειες:

 • μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας τους περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 • μετεγκατάσταση σε κάθε άλλη περίπτωση,
 • αντικατάσταση,
 • εκσυγχρονισμός,
 • μετατροπή,
 • προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα,
 • επέκταση,
 • ίδρυση,
 • και συνδυασμός αυτών.
2.2 Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην φυτική παραγωγή

Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε όλους τους κλάδους της φυτικής παραγωγής (Οπωροκηπευτικά, Ελιά και ελαιόλαδο, Αμπέλι, Αρωματικά φυτά, Μανιτάρια) ενώ στην περίπτωση καλλιεργειών υπό κάλυψη (θερμοκήπια) ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης
για τις ενέργειες:

 • εκσυγχρονισμός,
 • μετατροπή,
 • επέκταση,
 • εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων.

2.3 Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην καθετοποίηση της παραγωγής

Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης με την προϋπόθεση ότι στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις (υφιστάμενες ή νέες) πληρούν τι προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). Συνεπάγεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις (υφιστάμενες ή νέες) δύνανται να πιστοποιηθούν κατά HACCP.

όσον αφορά στην καθετοποίηση, ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στους κλάδους:

α) κρέας,
β) γάλα,
γ) πουλερικά,
δ)διάφορα ζώα,
ε) δημητριακά,
στ) ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά,
ζ) οπωροκηπευτικά,
η) άνθη,
και θ) αρωματικά φυτά.

και για τις ενέργειες:

μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
αντικατάσταση,
εκσυγχρονισμός,
μετατροπή
προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα,
επέκταση,
ίδρυση, και
συνδυασμός τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

) δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,
β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
γ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,
δ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών,
ε) δαπάνες εγγείων βελτιώσεων,
στ) δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών,
ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου,
η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Στο πλαίσιο της παρούσας δεν ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες επενδυτικών δαπανών:

α) δαπάνες που δεν χαρακτηρίζονται «γεωργικές»,
β) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες για την
κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κλπ,
γ) δαπάνες αγοράς γεωργικών κτιρίων και
δ) δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ε) δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων ,
στ) δαπάνες αγοράς ζωικού κεφαλαίου,
ζ) δαπάνες αγοράς ετήσιων φυτών και η φύτευσής τους,
η) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται με την χρήση σπόρου,
θ) δαπάνες αγοράς γης,
ι) δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων παραγωγής,
ια) δαπάνες συμβολαιογραφικών εξόδων που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και πάσης φύσεως φόρων και δημοσιονομικών επιβαρύνσεων,
ιβ) δαπάνες ΦΠΑ.

Για την επίσημη ΚΥΑ του προγράμματος, πατήστε, εδώ.

Για να δείτε τό σύντομο ενημερωτικό του Μέτρου 121- Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-Μεγάλα σχέδια Βελτίωσης,σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.